จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • 6  
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 • 6  
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 • 4  
 • กลุ่มวิชาภาษา
 • 15  
 • กลุ่มวิชาพลศึกษา
 • 2  
   
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
 • วิชาแกน
 • 52  
 • วิชาเฉพาะบังคับ
 • 36  
 • วิชาเฉพาะเลือก
 • 15  
   
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  (4) การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือไปสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน
   
   
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 •    
 • 767111 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • 3 (3-0)
                Basic Science
     
 • 999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
 • 3 (3-0)
                Environmental, Technology and Life
     
   
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 •    
 • 999141 มนุษย์กับสังคม
 • 3 (3-0)
                Man and Society
     
 • และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
 •    
 • 751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 • 3 (3-0)
                Man and Environment
     
 • 751112 สังคมและการเมือง
 • 3 (3-0)
                Social and Politics
     
   
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
 •    
 • 752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
 • 1 (1-0)
                Information Resources for Research
     
 • และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
 •    
 • 999031 มรดกอารยธรรมโลก
 • 3 (3-0)
                The Heritage of World Civilizations
     
 • 999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต
 • 3 (3-0)
                Arts of Living
     
   
 • กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
 •    
 • 754xxx ภาษาอังกฤษ
 • 6 ( - )
                Fundamental English
     
 • 754271 ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
 • 3 (3-0)
                English for Careers
     
 • 999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • 3 (3-0)
                Thai Language for Communication
     
 • และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
 •    
 • 754321 การสื่อสารด้วยวาจา
 • 3 (3-0)
                Speech Communication
     
 • 754361 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • 3 (3-0)
                Business English
     
   
 • กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
 •    
 • 768xxx กิจกรรมพลศึกษา
 • 1,1 (0-2)
                Physical Education Activities
     
   
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต    
 • วิชาแกน 52 หน่วยกิต
 •    
 • 753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • 3 (3-0)
                Microeconomics
     
 • 753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค
 • 3 (3-0)
                Macroeconomics
     
 • 757111 ธุรกิจเบื้องต้น
 • 3 (3-0)
                Introduction to Business
     
 • 757112 องค์การและการจัดการ
 • 3 (3-0)
                Organization and Management
     
 • 757121 ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 3 (2-2)
                Fundamental Computer for Business
     
 • 757122 สถิติธุรกิจ
 • 3 (3-0)
                Business Statistics
     
 • 757123 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
 • 3 (3-0)
                Mathematics for Business
     
 • 757221 การพยากรณ์ธุรกิจ
 • 3 (3-0)
                Business Forecasting
     
 • 757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
 • 3 (3-0)
                Quantitative Analysis for Business
     
 • 757231 กฎหมายธุรกิจ
 • 3 (3-0)
                Business Law
     
 • 757442 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • 3 (3-0)
                Strategic Management
     
 • 758111 หลักการตลาด
 • 3 (3-0)
                Principles of Marketing
     
 • 759211 การจัดการทางการเงิน
 • 3 (3-0)
                Financial Management
     
 • 760111 หลักการบัญชี
 • 3 (3-0)
                Principles of Accounting
     
 • 760241 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
 • 3 (3-0)
                Accounting for Business Management
     
 • 761111 หลักการผลิตและการดำเนินการ
 • 3 (3-0)
                Principles of Production and Operations
     
 • 763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
 • 3 (3-0)
                Research Methods in Hotel and Tourism Business
     
 • 763497 สัมมนา
 • 1  
                Seminar
     
   
 • วิชาเฉพาะบังคับ 36 หน่วยกิต
 •    
 • 751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ
 • 3 (3-0)
                Service Industry Psychology
     
 • 751291 พัฒนาการของระบบสังคม และวัฒนธรรมไทย
 • 3 (3-0)
                Development, Social System and Thai Cultures
     
 • 757321 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 3 (3-0)
                Management Information System
     
 • 763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว
 • 3 (3-0)
                Tourism Business
     
 • 763211 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • 3 (3-0)
                Tourist Behavior
     
 • 763241 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
 • 3 (3-0)
                Human Relations in Hotel and Tourism Business
     
 • 763311 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม
 • 3 (3-0)
                Management and Operation in Hotel Business
     
 • 763312 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว
 • 3 (3-0)
                Tour Business Operation and Management
     
 • 763313 การจัดการการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
 • 3 (3-0)
                Marketing Management for Hotel and Tourism Business
     
 • 763314 การบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
 • 3 (3-0)
                Accounting and Finance in Hotel and Tourism Business
     
 • 763331 จริยศาสตร์ในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
 • 3 (3-0)
                Ethics in Hotel and Tourism Industry
     
 • 763498 ปัญหาพิเศษ
 • 3  
                Special Problems
     
   
 • วิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
 •    
 • ให้เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้
 •    
 • 763242 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
 • 3 (3-0)
                Front Office Management
     
 • 763243 การจัดการงานแม่บ้าน
 • 3 (3-0)
                Housekeeping Management
     
 • 763245 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
 • 3 (3-0)
                Food and Beverage Management
     
 • 763344 การจัดการด้านเครื่องดื่มและบาร์
 • 3 (3-0)
                Bar and Beverage Management
     
 • 763347 การจัดการธุรกิจแสดงสินค้าและนิทรรศการ
 • 3 (3-0)
                Trade Fair and Exposition Management
     
 • 763348 การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 • 3 (3-0)
                Incentive Travel Management
     
 • 763447 ธุรกิจการจัดประชุม
 • 3 (3-0)
                Meeting and Convention Business
     
 • 763449 การวางแผนและพัฒนาการตลาดในอุตสาหกรรมบริการ
 • 3 (2-2)
                Marketing Planning and Development in Service Industry
     
   
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    
 • ให้เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้
 •    
 • 352221 ประชาสัมพันธ์
 • 3 (3-0)
                Public Relation I
     
 • 388323 การฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา
 • 3 (2-2)
                Buddhist Meditation
     
 • 391201 ศิลปะการติดต่อ
 • 3 (3-0)
                Public Relations Arts
     
 • 391451 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ
 • 3 (3-0)
                Personality Development in Careers
     
   
  (4) การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือไปสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน    
   

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  เลขที่ 98 ม.11 อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 0-3552-1260
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น G มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8500-11 ต่อ 622919

  Version 2.1