HTM
HTM

 
รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

email : eatchr@ku.ac.th

ที่ปรึกษานายสมบัติ ชิณะวงศ์
ประธานกรรมการ นายชูเกียรติ รักซ้อน
กรรมการ นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
กรรมการ นายสันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์
กรรมการ นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
กรรมการและเลขานุการ นางสาวกัญจนา ธีระกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวเสาวคนธ์ บุญสมธป
ประธานกรรมการ นางสาวกัญจนา ธีระกุล
กรรมการ นายนิรันดร ทัพไชย
กรรมการ นางสาวกุสุมา สายสนิท
กรรมการและเลขานุการนางสาวเสาวคนธ์ บุญสมธป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวยุวดี เกตุมณี
อาจารย์ที่ปรึกษา นายอุบล ทองปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวเสาวคนธ์ บุญสมธป
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวปรางฉาย ปรัตคจริยา
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวเขมจิรา หนองเป็ด
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวชมพูนุท ภานุภาส
อาจารย์ที่ปรึกษา นายกรภัทร กิตติภานิชกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวพิมพร รุ่งเรือง
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาววัสราภรณ์ ละนิล
HTM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เลขที่ 98 ม.11 อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 0-3552-1260

version 2.0