HTM
เอกสารที่ใช้ในวันมอบตัวนิสิตใหม่
    - ใบมอบตัวนิสิต
    - ระเบียนประวัตินิสิต
 
คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา
    - ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร
    - ใบรับรองฐานะการศึกษา
    - ใบอนุมัติปริญญาบัตร
    - Transcript (อังกฤษ)
    - Transcript (เทียบโอนรายวิชา)
    - ใบแปลปริญญาบัตร (อังกฤษ)
    - หนังสือนำ (อังกฤษ)
    - อื่นๆ (ระบุ)
 
แบบขอทำบัตรประจำตัวนิสิต
คำร้องทั่วไป
ใบขอลาพักการศึกษา
ใบขอลาออก (พร้อมใบขอถอนเงินค่าประกันของเสียหาย)
ใบสำคัญรับเงิน
 
แบบเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียน
    - KU1 : แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน
    - KU3 : Add - Drop
 
แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี / ขอรหัสผ่านใหม่ แยกตามประเภทผู้ใช้งาน
    - สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีข้อมูลอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่
    - สำหรับอาจารย์พิเศษ/ ลูกจ้างหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - สำหรับผู้ใช้งานชั่วคราวจำนวนมาก เพื่องานประชุมวิชาการ/งานฝึกอบรม
 
แผนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
    - บางเขน
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เลขที่ 98 ม.11 อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 0-3552-1260
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น G มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8500-11 ต่อ 622919

Version 2.1