ปัจฉิมนิเทศนิสิต รุ่นที่ 6 ณ อาคารสารสนเทศ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม 2555