ปฎิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การรับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ดำเนินการโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ
เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนเป็นระบบออนไลน์
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ภาคต้น เป็นต้นไป โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนเป็นการลงทะเบียนระบบออนไลน์
โปรแกรม Antivirus Eset Smart Security
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการใต้เงื่อนไขการใช้ Campus License ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้บุคลากรใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
SBC
สหกิจศึกษา รุ่น 7
สหกิจศึกษานิสิตโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
วิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน อ.เมือง จ.สมุรสาคร วันที่ 4-5 ธันวาคม 2555
โครงการ พาน้องท่องสุพรรณ
นิสิตโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2555
วันพระราชทานปริญญาบัตร
นิสิตโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555
ซ้อมรับปริญญา
นิสิตโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
ปัจฉิมนิเทศนิสิต รุ่นที่ 6
ณ อาคารสารสนเทศ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม 2555

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เลขที่ 98 ม.11 อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 0-3552-1260
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น G มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8500-11 ต่อ 622919

Version 2.1